top of page

תקנון ברוכים הבאים לאתרים של קבוצת אפרת – ק.א.ה יזמות ופרוייקטים בע"מ
(לרבות חברות בנות וקשורות או כל תאגיד אחר בקבוצת ק.א.ה יזמות ופרויקטים בע"מ, להלן: "החברה .("הגישה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות של החברה הזמינה לך בקישור הבא לחצו כאן (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש להלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי בו .אנא הקפד לעיין בתנאי תקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה מאחר שעצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר .האמור להלן בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון . . 1הגדרות מסוימות . "1.1אתר" או "אתר האינטרנט": אתרי האינטרנט בכתובות כדלקמן : com.group-efrat.www://https המצויים בבעלות מלאה של החברה (ו/או חברות הקשורות עימה) ו/או כל אתר המצוי תחת שם מתחם שנרכש על ידי החברה, ככל שאין בו תקנון ספציפי "1.2. .משתמש": כל אדם הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו . . "1.3תקנון" או "תקנון זה": הוראות מסמך זה המסדירות את השימוש באתר על ידי משתמשים 2. .המידע – כללי . 2.1האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות החברה, פרויקטים של החברה, מועדון הלקוחות של החברה (לרבות טופס הצטרפות אלקטרוני למועדון הלקוחות של החברה), וכן משמש כאתר סחר אלקטרוני לביצוע הרשמה לרכישת דירה חדשה. כמו כן, האתר מציג סרטונים, תמונות , כתבות ותכנים שונים; פרסומים בדבר מבצעים והטבות, בין מטעם החברה ובין כאלו שהנם נשוא שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים; פרטים ליצירת קשר עם החברה ושירות הדיירים אצלה ועוד. 2.2. המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא). As Is (אמנם התכוונה החברה כי המידע יהיה מדויק, אך יתכן שהמידע אינו שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 2.3. תמונות, תשריטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, עיצובים והדמיות שונים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד (אלא אם נאמר אחרת), וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר ,חלקם או כולם, לבינם בפועל. לעניין תשריטים, תוכניות, מפרטים ותרשימים המופיעים באתר, יהיו המחייבים רק התוכניות והמפרטים המצורפים להסכם המכר שייחתם בין הקונה לבין החברה והם בלבד. 3. מועדון הלקוחות של החברה (להלן: "מועדון הלקוחות") . 3.1הוראות סעיף 3 זה יחולו כל עוד תחליט החברה לקיים את מועדון הלקוחות שלה. 3.2. רישום לחברות במועדון הלקוחות ושליחת דיוור לחברי מועדון הלקוחות : .3.2.1משתמש המעוניין להירשם כחבר מועדון, יידרש למלא את טופס ההצטרפות לחברות במועדון באופן נכון ומדויק באמצעות טופס הרשמה אלקטרוני באתר החברה (או על גבי טופס הרשמה ידני) (להלן: "טופס ההרשמה.3.2.2"). בטופס ההצטרפות, יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים, לרבות שם מלא, כתובת מלאה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות ," "מאגר המידע"). במסירת מידע אישי הנך נותן הסכמתך שמידע זה ייכלל במאגר המידע וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות . .3.2.3פרטיו של חבר המועדון עשויים לשמש את החברה לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות, SMS פקסימיליה, דואר ,חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב. חבר המועדון מסכים ומאשר ברישומו למועדון, לקבל דברי פרסומת אלה באמצעים השונים וכן לקבל דיוור מהחברה מעת לעת (להלן: "דיוור").3.2.4. ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה, והוא נותן את הסכמתו לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור.3.2.5. חבר המועדון יהיה רשאי לפנות לחברה בכל עת באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת com.gmail@efratgroup.office ולהודיע לה כי הוא מסרב לקבל דיוור. 3.3. חבר במועדון הלקוחות של החברה אשר ממלא אחר תנאי תקנון זה וההנחיות באתר בנוגע לחברות במועדון הלקוחות, זכאי ליהנות מהטבות והנחות מיוחדות, אשר תיקבענה מעת לעת על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותפורסמנה באתר ו/או בכל אמצעי אחר, לרבות דיוור. 3.4. ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת להעניק לחבר המועדון הטבה ו/או הנחה מסוימת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא (לרבות אם העניקה הטבה זו לחברים אחרים במועדון), וכי ההנחות ו/או ההטבות המוקנות לחברי המועדון הנן זמניות ועשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כן ידוע לחבר המועדון, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת להעניק לו הנחה בשיעור מינימאלי כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהי בכלל. 3.5. החברה אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להטבה ו/או להנחה לה יהיה זכאי חבר המועדון מעת לעת, לאופן מימושה ו/או לאיכותה ו/או לטיבה ו/או לתקינותה ו/או להתאמתה לצרכי חבר המועדון ו/או לזמני אספקתה ו/או כל עניין אחר הקשור בהטבה/ההנחה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לחבר המועדון (ו/או למי מטעמו), במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם קבלת ההטבה ו/או ההנחה ו/או השימוש בה ו/או אספקתה ו/או ההנאה ממנה, וחבר המועדון מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 3.6. ביטול חברות במועדון .3.6.1חבר מועדון רשאי לבקש את הסרתו מחברות במועדון הלקוחות בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת.3.6.2. office.efratgroup@gmail.com משמעות ההסרה מחברות במועדון הלקוחות הנה ויתור מוחלט ומיידי של חבר המועדון על כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה אשר הוקנו לו ו/או מגיעות לו בקשר עם חברותו במועדון טרם ההסרה, מהחברה ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מטעמם 3.7. .כמו כן, החברה שומרת על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה, באופן זמני ו/או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור, לרבות אך לא רק, במקרים של חשש לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או עקב תקלה טכנית ו/או עקב טעות אנוש ו/או בעקבות שינוי מדיניות החברה ו/או מכל סיבה שהיא, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 4. הרשמה לרכישת דירה באתר . 4.1האתר מציע למשתמשים לפנות לחברה בבקשה לרכוש דירה בפרויקט (פסגת מרדכי חדרה להלן: "רכישת דירה"). מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מהדירות המוצעות למכירה באתר וכן לקבוע ו/או לשנות את אופן מכירתן ואת מחירן. 4.2. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לדירה המתפרסמת באתר ו/או ביחס להתאמתה למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הדירה, והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ביחס להסתמכות על תוכן המוצג באתר. 4.3. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם או שיפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם באתר, וכפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת. 4.4. הרשמה לרכישת דירה באתר מותנית במסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש באתר כגון :שם מלא, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני וכדומה וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף שריון הדירה. על המשתמש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים שאם לא כן החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההרשמה לרכישת הדירה. 4.5. לאחר הזנת כל הפרטים וביצוע התשלום כהגדרתו בטופס בקשה לרכישת דירה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי באמצעותו שולם התשלום 4.6. .באמצעות האתר ניתן להירשם לרכישת דירה עד גמר המלאי. אם לאחר ההרשמה לרכישת הדירה התברר לחברה כי הדירה לא הייתה אמורה להיותה במלאי, החברה תודיע למשתמש בהקדם האפשרי כי הדירה אינה במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול ההרשמה לרכישה או לחילופין, לפי שיקול דעתה, תציע לו דירה אחרת. בוטלה ההרשמה לרכישה או הוצעה למשתמש דירה אחרת בנסיבות אלה, למשתמש לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. 4.7. ההרשמה לרכישה תירשם במחשבי החברה. כמו כן, ובכפוף למתן הסכמת החברה לבקשת הרכישה, יישלח למשתמש אישור על ביצוע ההרשמה לרכישה בדואר אלקטרוני ו/או במסרון בתוך 72 שעות ובכפוף לקבלת אישור חברת האשראי לתשלום וכן יישלחו למשתמש בדואר אלקטרוני הסכם מכר, מפרט טכני ותוכניות מכר של הדירה. 4.8. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי ההרשמה לרכישה ו/או שיווק הדירות בפרויקט. 4.9. לצורך השלמת רכישת הדירה החברה תיצור קשר עם המשתמש בתוך 3 ימי עסקים ממועד רכישת הדירה לצורך מסירת פרטים נוספים ככל שיידרשו. 4.10. מובהר כי רק חתימת המשתמש על הסכם המכר ונספחיו בנוסח שיימסר לו על ידי החברה תחייב את החברה וכי אין באמור לעיל משום הסכם לרכישת הדירה, אין בו משום קבלת אופציה לרכישת הדירה ו/או כדי לזכות את המשתמש ברישום הערת אזהרה ו/או כדי להעניק למשתמש זכות כלשהיא בדירה ו/או כדי לחייב את החברה למכור למשתמש את הדירה או להתקשר עם המשתמש בהסכם המכר, ואף אם נשלח למשתמש הדואר האלקטרוני ו/או המסרון כאמור לעיל . . 4.11בקשה של המשתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברות האשראי ו/או הגורם המממן ו/או הבנקים והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור. 4.12. מובהר כי האתר משמש להרשמה למכירה קמעונאית בלבד. מחירי הדירות המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישת דירה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים במשרדי המכירות של החברה. 4.13. כמו כן מובהר, כי החברה תהיה רשאית, להפסיק ו/או לעכב ו/או לבטל את המבצע – כולו או חלקו – כל זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה העומדת לחברה, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של החברה. בכל מקרה של הפסקת המבצע, עיכובו ,ביטולו ו/או מניעת מימוש ההשתתפות במבצע כאמור לעיל, מוותר בזאת המשתתף על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, וכן בקשר עם אי אלו פעולות ו/או הימנעות מנקיטת פעולות, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות, הוצאות ישירות ו/או עקיפות, ככל שייגרמו למשתתף. 5. פרטיות ומאגרי מידע 5.1 .משתמשים אשר ימסרו פרטיהם בתיבת "צור קשר" שבאתר (כמו גם חברי מועדון ומתעניינים בהרשמה לרכישת דירה באתר ו/או מי שירשם לרכישת דירה באמצעות האתר), נותנים הסכמתם שפרטיהם יכללו במאגר הלקוחות של החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (להלן" :מאגר הלקוחות"). מאגר הלקוחות משמש את החברה וחברות נוספות בקבוצה ליצירת קשר, שליחת דיוור (בכפוף להסכמת המשתמש כמפורט בתקנון זה לעיל), מעקב אחר פעולות וכדומה. 5.2. לעניין זה ראו גם הוראות מדיניות הפרטיות של החברה, אשר מהוות חלק מתנאי השימוש. 6. זכויות יוצרים . 6.1האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים ,חוזים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי וידאו וכיו"ב (להלן: "המידע"), מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. המשתמש מתחייב שלא להכניס שינויים ,לעבד, לערוך, להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, לשכפל, להעמיד לרשות הציבור, למכור או להשכיר כל חלק מן המידע או להתיר או לסייע לאחרים לנקוט פעולות מהפעולות הנ"ל, ללא הסכמתה המפורשת והכתובה של החברה. בכלל זה, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה ואין להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש . . 6.2השם "קבוצת אפרת" סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם המתחם ) ) domain nameשל האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. 6.3. ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן . . 7קישורים אלקטרוניים . 7.1באתר עשויים להיכלל קישורים אלקטרוניים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלה, או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעליהם .החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים. 8. חובות המשתמש המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור ,בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן. 8.1: בעצם כניסתו לאתר מסכים המשתמש לכל האמור בתנאי תקנון זה לעיל ולהלן. 8.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר ו/או העלול לסייע להפר זכויות קניין של אחר, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת. 8.3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר כולל פרסומת, בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה. 8.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה בין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הסכמה זו, ככל שניתנה. 8.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או במידע ומתחייב שלא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם העלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לשבש את פעילות האתר. 8.6. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם את הדין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע. 8.7. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ובגין כל הוצאה שיגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעות מהפרת הוראות תקנון זה על ידו. 8.8. המשתמש מסכים כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו תואם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ,תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להתחקות אחר השימוש של המשתמש, ו/או להעביר את דפוסי ההתנהגות של המשתמש לצדדים שלישיים אשר יוכיחו ,להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות מפרה של המשתמש באתר, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת להגן על קניינה ו/או זכויותיה 9. .אחריות . 9.1המידע והשירותים המוצעים במסגרת האתר ניתנים למשתמשים במצב כמות שהם Is ( ).Asהשימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר ומאשר כי החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש שעשה המשתמש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף ,תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו . . 9.2החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים וכשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות בטיב, אופי, היקף המידע (לרבות דרך העברתו) ו/או לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. 9.3. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתכולת האתר. 9.4. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר 9.5. .החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים) links (כלשהם יובילו את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל ואינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ולמידע המצוי בהם .ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד. 9.6. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת המידע ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה. בכלל זה, החברה לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר. 10. הפסקת פעילות האתר החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך. 11. שונות . 11.1החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים שבמידע באתר. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ושיבושים ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 11.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף, או לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת. כל שינוי בתנאי תקנון זה ובתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. 11.3. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ,או יחסים אשר חורגים מתנאי תקנון זה. 11.4. הפעילות באתר וכל עילה משפטית שנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי תקנון זה (ותנאי מדיניות הפרטיות של החברה) יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחדרה . 11.5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 11.6. היה וייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון זה אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה (לרבות בהתאם לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982), אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תקנון זה יוותרו בתוקפם. 12. יצירת קשר לתמיכה טכנית, הסבר על פעילות האתר והשירותים בו ובירורים שונים, ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת office.efratgroup@gmail.com או במכתב רשום לכתובת החברה במשרדיה: הנשיא וייצמן 2 , חדרה קומה אחרונה .פניות החברה אליך בכל הקשור לאתר ולתקנון זה תעשנה באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת בעת ההרשמה לאתר, או באמצעות האתר או בדואר רשום/רגיל לכתובתך . תאריך עדכון אחרון: 24/03/2020 מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ק.א.ה יזמות ופרוייקטים בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או באתרים אחרים שמפעילה לבדה או בשיתוף עם אחרים, ובשל כך, החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים והיא מתחייבת כלפי המשתמשים למלא אחר מדיניות זו .מטרת המדיניות הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לשמירה על פרטיותם של המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים או הנאסף על ידה בעת השימוש על ידי המשתמשים באתר ובעת הגלישה בו .השימוש באתר ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות מצדך לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי או להוראה במסמך זה הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או לצפות בו .הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ותפורשנה בצוותא. 1. המידע המוזן לאתר ו/או נאסף במסגרתה 1.1 .בעת השימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי כגון שמך, כתובתך דוא"ל, מספר טלפון, אמצעי תשלום ששימשו אותך ופרטים אישיים נוספים. זהו מידע שהנך מוסר ביודעין ובהסכמתך החופשית בעת רישום לשירותים באתר ("מידע אישי"). יובהר, כי ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ לה לצורך אספקת השירותים המבוקשים על ידך. על כן, באחדים מן השירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופן השירות המבוקש על ידך. 1.2. אמנם אין מחובתך למסור לחברה את פרטייך האישיים, ברם החברה לא תוכל לאפשר לך לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם, מבלי שתקבל פרטים אלה ממך. 1.3. מידע נוסף שנשמר אצלנו הינו מידע סטטיסטי ומצטבר ביחס לשימוש שנעשה על ידך באתר, למשל עמודים בהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט) IP ( ממנה פנית ועוד. המדובר במידע שנאסף גם ביחס ליתר המשתמשים באתר וככלל הוא אינו ככולל זיהוי אישי. 1.4. פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו באופן מלא או חלקי במאגר המידע של החברה. 2. מאגר המידע של החברה 2.1 .בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"), החברה מחזיקה במאגר מידע פרטי( במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה ובכפוף להוראות חוק הפרטיות. 2.3. הנך זכאי לעיין במידע אודותיך המצוי במאגר המידע בהתאם להוראות חוק הפרטיות והחברה מתחייבת לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל. 3. שימוש במידע שהנך מספק לנו ובמידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה על ידך באתר . 3.1כאמור בעת שימושך באתר החברה עשויה לאסוף מידע אודותיך וכן מידע בדבר אופן השימוש שהנך מבצע באתר. 3.2. השימוש בנתונים ובמידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות שתפורטנה להלן. 3.2.1: שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים וניתוח של השימושים שנעשים באתר. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית. 3.2.2. התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך ושיפור האתר כדי שיתאים להעדפותייך. 3.2.3. הצגת פרסומות של החברה באמצעות שימוש באובייקטים שונים כגון COOKIESבדפי אינטרנט אחרים בהם תגלוש, לרבות ברשתות חברתיות. יובהר כי המידע הנאסף לשם הצגת פרסומות כאמור אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. 3.2.4. שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או באמצעות (SMS או בכל מדיה אחרת ,(על מנת (א) ליצור איתך קשר למטרות ניהוליות, כגון שירות לקוחות; אנו עשויים גם לתעד את ההתקשרות איתך, בין היתר על מנת לסייע בפתרון בעיות שאתה עלול להיתקל בהן (ב) להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר (ג) לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע על החברה ובין אם מדובר במידע אודות צדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובין היתר מידע אודות אירועים ופעילויות, מבצעים, הנחות והטבות וכדומה. יובהר כי שליחת מידע פרסומי כפופה להסכמתך בהתאם להוראות סעיף 4 להלן והוראות התקנון. כמו כן, בכל העת עומדת בפניך האפשרות לפנות אלינו בבקשה לחדול מלקבל מידע כאמור, באמצעות קישורים הזמינים בהודעות שתשלחנה אלייך ו/או בפניה בכתב/טלפונית לחברה. 3.2.5. תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה. 3.2.6. כל מטרה אחרת כמפורט במסמך זה או בתקנון האתר . . 4שליחת דיוור . 4.1הוראות פרק זה מתווספות להוראות הקיימות בתקנון החברה לעניין שליחת דיוור. 4.2. החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או כל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה ו/או בדבר שירותים אשר ניתנים על ידי צדדים שלישיים, מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים וכן הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגר המידע שברשותה. 4.3. מידע זה ישלח אליך ככל שנתת הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, ו/או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ובכללן הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008(" חוק הספאם .(" . 4.4החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שליחת דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך. כמו כן, עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבותה לשמירה על פרטיות. 5. מסירת מידע לצד שלישי החברה אינה משתפת במידע אישי ובמידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים. 5.1: החברה קיבלה הסכמתך לכך. לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא. 5.2. תשתתף בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך. 5.3. יתכן שנאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק )FACEBOOK (ואחרות, בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני SHARE ו. LIKE- אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית. 5.4. האתר עשוי לכלול קישוריות לאתרי אינטרנט ולשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. כל מידע המאפשר זיהוי אישי שהנך מספק באתרים או בשירותים של הצד השלישי מסופקים ישירות לצד השלישי וכפופים למדיניות האבטחה והפרטיות שלו .איננו אחראים לתוכן או לפרטיות ולנוהלי האבטחה ולמדיניות של אתרים אלה ,שאליהם ניתנה קישורית או גישה דרך האתר. אנחנו מעודדים אותך ללמוד אודות מדיניות הפרטיות והאבטחה של צדדים שלישיים אלה טרם תספק להם מידע אודותיך . . 5.5לצרכי תחזוקת האתר – אנחנו עשויים לעבוד עם ספקי שירותים על מנת לספק לאתר שירותי פיתוח, תחזוקה שותפת ושירותים אחרים. במידה שהדבר נחוץ על ידי ספקים אלה לשם מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפינו, תינתן להם גישה למידע האישי, כולו או חלקו, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה. 5.6. לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או לחברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך. 5.7. מטעמים משפטיים. 5.7.1: אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. 5.7.2. אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה ,תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה. 5.7.3. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר ,פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת. 5.7.4. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה. 5.7.5. בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים. 5.8. אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן: "התאגיד הנוסף") – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 6. פרסומות של צדדים שלישיים . 6.1החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהולו וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר 6.2. .לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת) WEB BEACONS" (במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך .השימוש שחברות אלה עושות ב COOKIES-ו WEB BEACONS- כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. 7. אבטחת המידע . 7.1החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות מקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח את בטחון כל המידע שהנך מספק לנו ו/או מאוחסן באתר. כמו כן, איננו יכולים להבטיח כי מידע זה לא ייתפס, יתגלה, ישתנה או ייהרס עקב הפרה של אמצעי האבטחה שלנו. 7.2. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא, והנך מאשר ומסכים כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקרות נסיבות אלה ובשל נזקים שיגרמו לך ,ככל שיגרמו, בעטיין. 7.3. אם נלמד על הפרה של מערכות האבטחה שלנו, ייתכן שננסה להודיע לך באופן אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שסיפקת לנו או בדרך אחרת, כך שתוכל לנקוט באמצעי האבטחה המתאימים. 8. שינויים במדיניות הפרטיות מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי .ככל שנעשה שינוי במדיניות הפרטיות שלנו, נעדכנה בדף האתר ונציין את תאריך העדכון האחרון .אנו ממליצים לך לחזור לדף זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות שלנו. ככל שאינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות שלנו הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. 9. יצירת קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באתר הנך מוזמן לשלוח פנייתך אלינו לכתובת, com.gmail@efratgroup.office או לשלוח מכתב רשום לכתובת: הנשיא וייצמן 2, חדרה , והחברה תעשה מאמץ להשיב לפנייתך בתוך פרק זמן סביר .
תאריך עדכון אחרון: 2022/06/1

bottom of page